Úvodní sránka

Novinky

Zpět na novinky

Tlustec opět v ohrožení

V prosinci roku 2009 byla na MěÚ v Jablonném v Podj. doručena Dokumentace k posuzování vlivů na životní prostředí společnosti Chlup s.r.o. Praha, která se uchází o získání povolení k těžbě kamene na kopci Tlustec.


V letech 2003 – 2004 prováděla těžbu kamene v kamenolomu na Tlustci firma Go Point, a.s. Liberec, kterou zastupoval předseda představenstva Ing. Tomáš Štainbruch, ten v předcházejících letech pracoval na MŽP pro libereckou oblast jako přednosta. Z ochránce přírody se najednou stal těžař. Hlavně on se velkou měrou zasloužil svými rozhodnutími o tom, že předchozímu těžaři nebylo umožněno prodloužení povolení k těžbě, musel svou těžební činnost ukončit a poté se dostal do konkurzu. Firmě Go Point,a.s. bylo vydáno Obvodním báňským úřadem v Liberci povolení k těžbě, proti čemuž byla podána odvolání k Českému báňskému úřadu v Praze a to městem Jablonné v Podj., STUŽ Česká Lípa, Duha Česká Lípa a Sdružením na záchranu kopce Tlustec. Předmětný úřad zamítl všechna podaná odvolání a dne 14.8.2003 vydal Rozhodnutí, ve kterém potvrdil rozhodnutí OBÚ Liberec o povolení těžby. S rozhodnutím ČBÚ v Praze se Sdružení na záchranu kopce Tlustec nemohlo ztotožnit a proto podalo žalobu na ČBÚ Praha k Městskému soudu v Praze  s požadavkem na zrušení uvedeného rozhodnutí. Podotýkáme, že soudit se s ČBÚ Praha bylo dost odvážné. Dosud se s ČBÚ žádné sdružení nikdy nesoudilo, protože jmenovaný úřad má velice schopné právníky a žalobce se prakticky soudí se státem. Přes všechny tyto nepříznivé skutečnosti jsme do soudního sporu šli. Bylo pro nás (a rozhodně ne pro ČBÚ Praha) milým překvapením, že již.4.6.2004 předseda senátu Měststkého soudu v Praze vynesl rozsudek a to tak, že . „Rozhodnutí Českého báňského úřadu ze dne 14.8.2003 se  z r u š u j e  a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.“. ČBÚ se proti tomuto rozhodnutí neodvolal a rozsudek tedy nabyl právní moci 7.9.2004. Potom se na základě rozsudku  věc vrátila na OBÚ  Liberec a ten prakticky firmě Go Point odebral povolení k těžbě.

            Uplynulo více jak 5 let a v té době se rozhodovalo ještě o povolení k zajištění lomu (aby byla zajištěna v lomu bezpečnost) a i když jsme i v těchto řízeních protestovali, nebyli jsme úspěšní. Naše obavy z nelegální těžby se však nepotvrdily, což je pro nás nejdůležitější. Důležité je pro nás i to, že po ukončení těžby se těžař snažil získat finanční prostředky i tím, že odstranil z dolního závodu zařízení na třídění kameniva, dále pak celé zařízení Českých drah, odstranil také pasovou dopravu z horní části lomu a prakticky veškeré technické zařízení z horní části. Tím si vydělal v době, kdy byla značně vysoká výkupní cena železa, dosti značné prostředky a svým způsobem odstranil z celého DP a přilehlých pozemků veškeré technické zařízení, které i z dálkových pohledů značně narušovalo krajinný ráz. Přesto se firma Go Point nevzdala úmyslu těžit na Tlustci kámen a podala na MŽP Praha žádost o zahájení procesu EIA (posuzování vlivů na životní prostředí). Jaké bylo ale naše překvapení, když MŽP Praha dne 14.8.2009 ukončilo na základě žádosti těžaře proces EIA.

            Nyní, aniž by vypracovala nový záměr, předkládá   firma Chlup (nový správce DP Luhov – nikoliv vlastník) dokumentaci k EIA v níž navazuje na ukončené řízení EIA firmy Go Point.

Omlouváme se za to, že výše uvedený stav je pro většinu laické veřejnosti dosti nejasný, ale bližší objasňování právních ustanovení by zabralo značnou část našeho článku.

            V současné době jsme zaslali k uveřejněné dokumentaci na MŽP Praha řadu připomínek a zároveň na základě právního posouzení vyjádřili nesouhlasné stanovisko k podání dokumentace, jež je v rozporu se zákonem.

            O tom, jak bude probíhat celý další proces posuzování, budeme veřejnost průběžně informovat.

 

Leden, 2010

Za Sdružení na záchranu kopce Tlustec

Miroslav Šimonek


Miroslav Šimonek 11.1.2010 16:13:03

Komentáře

Titulek:*
E-mail:*
© Hnutí DUHA ČL, Šimon Lomič